Knjižnični akti

Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99 ,
35/08 i 127/19), i članka 19. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (Narodne novine
broj 17/2019 i 98/2019), Ravnatelj donosi:

STATUT

GRADSKE KNJIŽNICE ŽUPANJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Statutom Gradske knjižnice Županja (u daljnjem tekstu: Statut), utvrđuje se i uređuje:
- status, naziv i sjedište Gradske knjižnice Županja (u daljnjem tekstu: Knjižnica)
- znak i pečat
- zastupanje i predstavljanje
- unutarnje ustrojstvo
- upravljanje i rukovođenje Knjižnicom
- program rada i razvitka Knjižnice
- način osiguranja sredstava za rad i raspoređivanje dobiti
- nadzor
- opći akti Knjižnice
- javnost rada Knjižnice
- suradnja sa sindikatom
- zaštita tajnosti podataka
- prijelazne i završne odredbe.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Statutu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se
jednako na muški i ženski rod.

II. STATUS, NAZIV I SJEDIŠTE KNJIŽNICE

Članak 3.

Knjižnica ima status javne ustanove koja knjižničnu djelatnost obavlja kao javnu službu.
Knjižnica je osnovana Rješenjem Skupštine općine Županja od 26. prosinca 1963. godine br.
05-24809/1-63.

Osnivač i vlasnik Knjižnice je Grad Županja (u daljnjem tekstu: Osnivač), na temelju
Rješenja Ministarstva kulture i prosvjete KLASA: 023-03/94-01-65, URBROJ: 532-03-3/1-
94-01 od 22. veljače 1994. godine.
Knjižnica ima svojstvo pravne osobe i upisana je u registar Trgovačkog suda u Osijeku pod
matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040065434 Rješenjem tog suda broj Tt-97/54-4.

Odluku o statusnim promjenama i prestanku rada Knjižnice donosi Osnivač uz prethodnu
suglasnost ministra kulture.

Članak 4.

Prema namjeni i sadržaju knjižničnog fonda Knjižnica je sukladno odredbama zakona
narodna knjižnica.

Članak 5.

Naziv Knjižnice glasi: GRADSKA KNJIŽNICA ŽUPANJA.
Naziv Knjižnice mora biti istaknut na zgradi u kojoj je njeno sjedište i na zgradama u kojima
se obavlja knjižnična djelatnost.

Članak 6.
Sjedište Knjižnice je u Županji, u ulici Veliki kraj 66.

Članak 7.

Odluku o promjeni naziva i sjedišta Knjižnice donosi Osnivač, na prijedlog ravnatelja
Knjižnice.

Članak 8.

Djelatnost Knjižnice obuhvaća:
- nabavu knjižnične grane,
- stručnu obradu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe, te provođenje mjera zaštite knjižnične
građe koja je kulturno dobro,
- izradu i objavljivanje biltena, kataloga, bibliografija i drugih informacijskih pomagala te
stručnih publikacija,
- sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka,
- omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema

njihovim potrebama i zahtjevima,
- osiguranje korištenja i posudbe knjižnične građe, te protok informacija,
- poticanje i pomoć korisnicima Knjižnice pri izboru i korištenju knjižnične građe,
informacijskih pomagala i izvora,
- vođenje dokumentacije o građi i korisnicima,
- organiziranje stručnih skupova, predavanja, tečajeva, seminara, radionica i sličnih skupova
s područja knjižnične djelatnosti,
- organiziranje edukativnih i kulturnih programa i akcija vezanih uz djelatnost
Knjižnice,
- nakladničku djelatnost - izdavanje stručnih i znanstvenih publikacija u okviru
knjižnične djelatnosti,
- domaću i međunarodnu suradnja s udrugama, pojedincima i ustanovama na području
knjižnične djelatnosti,
- obavljanje i drugih poslova sukladno Zakonu i drugim propisima.

III. ZNAK I PEČAT

Članak 9.

Knjižnica ima znak koji predstavlja stilizirani presjek savinutih listova knjige.
Odluku o načinu uporabe znaka donosi ravnatelj.

Članak 10.

Knjižnica ima pečat okruglog oblika, promjera 35 mm na kojem je uz obod natpis: Gradska
knjižnica Županja.
Žig je četvrtastog oblika, širine 15 mm, dužine 55 mm u kojemu je upisan tekst: Gradska
knjižnica Županja.

IV. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

Članak 11.
Knjižnicu zastupa i predstavlja ravnatelj.

Članak 12.

Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi za zastupanje Knjižnice u pravnom prometu u
granicama svojih ovlasti. Punomoć se daje sukladno odredbama zakona kojim se uređuju
obvezni odnosi.
Ravnatelj Knjižnice određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge
dokumentacije.

V. UNUTARNJE USTROJSTVO

Članak 13.

Unutarnjim ustrojstvom osigurava se racionalan i djelotvoran rad Knjižnice u cilju
ostvarivanja knjižnične djelatnosti.

Članak 14.
Unutarnje ustrojstvo i način rada Knjižnice, s opisom radnih mjesta, te brojem izvršitelja,
utvrđuje ravnatelj Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Knjižnice.

U knjižnici su ustrojene sljedeće ustrojstvene jedinice:
1. Odjel za odrasle s čitaonicom
2. Odjel za djecu i mlade
3. Studijski odjel
4. Odjel nabave i obrade knjižne građe
5. Spremište
6. Računovodstveno-financijski odjel
7. Tehnička služba
8. Ured ravnatelja

VI. UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE KNJIŽNICOM

Članak 15.
Tijela su Knjižnice: 1. Ravnatelj
2. Stručno vijeće.
1. Ravnatelj
Poslovodni i stručni voditelj Knjižnice je ravnatelj.
Ravnatelj:

- organizira i vodi rad i poslovanje Knjižnice,
- predstavlja i zastupa Knjižnicu u pravnom prometu i pred tijelima državne vlasti,
- odgovara za zakonitost rada Knjižnice,
- predlaže Godišnji program rada i razvitka Knjižnice i mjere za njegovo provođenje,
- predlaže financijski plan i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana,
- podnosi Osnivaču izvješće o poslovanju Knjižnice i ostvarenju programa,
- donosi Statut i druge opće akte Knjižnice
- izdaje naloge radnicima Knjižnice za izvršavanje određenih poslova i zadataka,
- daje upute za rad,
- odlučuje o promjenama u organiziranju rada Knjižnice
- donosi sve odluke u svezi s radnim odnosom radnika Knjižnice,
- obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Knjižnice.

Članak 16.

Ravnatelja u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje osoba koju on za to
ovlasti.
Članak 17.
Ravnatelj Knjižnice imenuje se na temelju javnog natječaja koji raspisuje i provodi
predstavničko tijelo Osnivača.

Članak 18.

(1)Ravnateljem Knjižnice može se, na temelju predloženog četverogodišnjeg plana rada,
imenovati osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i
diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen
studij, položen stručni knjižničarski ispit, najmanje pet godina rada u knjižnici i odlikuje se
stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.
Ravnatelj se imenuje na mandat od četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana za
ravnatelja.

(2) Iznimno od stavka 1.ovog članka, ako se na ponovljeni natječaj ne javi osoba koja ima
propisane uvjete, za ravnatelja Knjižnice može se, na temelju predloženog četverogodišnjeg
plana rada, imenovati osoba koja ima završeno obrazovanje propisano stavkom 1.ovoga
članka, uz uvjet polaganja stručnog knjižničarskog ispita u roku od tri godine od dana
imenovanja te ispunjava druge uvjete propisane ovim Statutom.

(3) Za vršitelja dužnosti ravnatelja Knjižnice može se, bez provođenja javnog natječaja,
imenovati osoba koja ima obrazovanje propisano stavkom 1. ovoga članka, a na ovu dužnost
može se imenovati i osoba koja nije djelatnik Knjižnice no najduže do godine dana.

Članak 19.
Ravnatelja razrješuje predstavničko tijelo Osnivača.
Ravnatelj može biti razriješen dužnosti prije isteka mandata :
- ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radu,
- ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se
uređuju radni odnosi dovode do prestanka ugovora o radu,
- ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Knjižnice ili neosnovano ne izvršava
odluke tijela Knjižnice ili postupa protivno njima,
- ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Knjižnici veću štetu ili
ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće
smetnje u obavljanju djelatnosti Knjižnice.
Prije donošenja odluke o razrješenju, ravnatelju se mora dati mogućnost da se izjasni o
razlozima za razrješenje.

U slučaju razrješenja ravnatelja prije isteka vremena na koje je imenovan, imenovat će se
vršitelj dužnosti ravnatelja.

2. Stručno vijeće

Članak 20.

U Knjižnici djeluje Stručno vijeće kao stručno-savjetodavno tijelo ravnatelja.
Stručno vijeće čine svi stručni knjižničarski djelatnici.
Stručno vijeće:
- predlaže i daje stručna mišljenja glede organizacije rada i uvjeta za razvitak
djelatnosti,
- razmatra Godišnji program rada i razvitka Knjižnice,
- daje prijedloge za stručno usavršavanje radnika,
- sudjeluje u izradi stručnih publikacija koje izdaje Knjižnica.

Članak 21.

Stručno vijeće obavlja poslove iz svoje nadležnosti na sjednici.
Stručno vijeće saziva i njegovim radom rukovodi ravnatelj.
Stručno vijeće pravovaljano odlučuje ako je na sjednici prisutna većina članova Stručnog
vijeća.
Stručno vijeće donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.

VII. PROGRAM RADA I RAZVITKA KNJIŽNICE

Članak 22.

Godišnji program rada Knjižnice predlaže ravnatelj u suradnji sa Stručnim vijećem te ga
podnosi Osnivaču na razmatranje i usvajanje.
Godišnji program rada donosi se do 30. listopada tekuće godine za narednu godinu.

Članak 23.

Plan razvitka Knjižnice priprema ravnatelj u suradnji sa Stručnim vijećem te ga podnosi
Osnivaču na razmatranje i usvajanje.

VIII. NAČIN OSIGURANJA SREDSTAVA ZA RAD I RASPOREĐIVANJE DOBITI

Članak 24.

Sredstva za rad Knjižnice osiguravaju se iz Proračuna Grada Županje, Vukovarsko-srijemske
županije i nadležnog Ministarstva, iz prihoda od obavljanja djelatnosti, sponzorstva,
subvencija, zaklada, fondova, darova i drugih prihoda u skladu sa zakonom.

Za posebne programe Knjižnice sredstva se osiguravaju sukladno zakonu.
Sredstva za obavljanje posebnih zadaća Knjižnice u sklopu hrvatskog knjižničnog sustava
osiguravaju se iz državnog proračuna.

Članak 25.

Ako Knjižnica u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo
za obavljanje djelatnosti Knjižnice.
Sredstva za rad Knjižnice koriste se samo za namjene utvrđene zakonom, te financijskim
planom i Godišnjim planom i programom.

Članak 26.

Financijsko poslovanje Knjižnice obavlja se sukladno zakonu i drugim propisima donesenim
temeljem zakona.

Članak 27.
Knjižnica posluje preko jedinstvenog žiro-računa.
Sredstva Knjižnice koriste se samo za namjene iz djelatnosti Knjižnice utvrđene zakonom i
drugim aktima donesenim temeljem zakona i programu rada Knjižnice.
Sredstva iz proračuna mogu se koristiti samo za namjene za koje su dodijeljena.

Članak 28.

Knjižnica donosi financijski plan prije početka godine na koju se plan odnosi.
Ako se financijski plan ne donese u propisanom roku, donosi se privremeni financijski plan
najduže za razdoblje od tri mjeseca.
Odluku o financijskom planu i privremenom financijskom planu donosi ravnatelj.

Članak 29.

Ravnatelj Knjižnice je nalogodavac za izvršenje financijskog plana Knjižnice.

Članak 30.

Knjižnica po isteku kalendarske godine donosi godišnji izvještaj o izvršenju financijskog
plana.

IX. NADZOR
Članak 31.
Stručni nadzor nad radom Knjižnice obavlja nadležna matična knjižnica u Vinkovcima.
Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata Knjižnice obavlja ministarstvo nadležno za
poslove kulture, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

X. OPĆI AKTI KNJIŽNICE

Članak 32.

Opći akti Knjižnice su Statut, pravilnici, poslovnici i odluke kojima se pobliže utvrđuje
ustrojstvo, ovlasti, način odlučivanja pojedinih tijela te uređuju druga pitanja od značenja za
obavljanje djelatnosti i poslovanje Knjižnice.
Knjižnica ima i druge opće akte sukladno zakonu, aktu o osnivanju i Statutu.

Članak 33.
Statut donosi ravnatelj uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Garda Županje.

Članak 34.

Knjižnica ima sljedeće opće akte :
- Statut Gradske knjižnice Županja
- Pravilnik o radu Gradske knjižnice Županja
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice Županja
- druge opće akte u skladu sa zakonom kojim je uređena knjižnična djelatnost i ovim
Statutom.

Članak 35.

Opći akti stupaju na snagu osmog dana od njihove objave na oglasnoj ploči Knjižnice, a
iznimno, ako za to postoje opravdani razlozi ,danom objavljivanja na oglasnoj ploči
Knjižnice.

XI. JAVNOST RADA KNJIŽNICE

Članak 36.

Rad Knjižnice je javan.
Statut, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Knjižnice kao i drugi opći akti
objavljuju se na oglasnoj ploči Knjižnice.
Knjižnica upoznaje javnost o organizaciji rada Knjižnice, uvjetima rada, načinu pružanja
usluga i obavljanju poslova iz svoje djelatnosti, davanjem informacija u sredstvima javnog
priopćavanja.
Informacije i podatke o obavljanju djelatnosti ili uvid u dokumentaciju Knjižnice omogućit
će se pravnoj i fizičkoj osobi sukladno zakonu i općim aktima Knjižnice kojima se uređuje
pravo na pristup informacijama.

XII. SURADNJA SA SINDIKATOM

Članak 37.
Sindikalno organiziranje u Knjižnici je slobodno.
Knjižnica je dužna osigurati uvjete za rad sindikalnog povjerenika, staviti na raspolaganje
obavijesti koje su mu potrebne za obavljanje njegove dužnosti, te omogućiti uvid u akte i
dokumente u svezi s ostvarivanjem i zaštitom prava radnika iz radnog odnosa.

XIII. ZAŠTITA TAJNOSTI PODATAKA

Članak 38.

Tajnim se podacima smatraju podaci koje ravnatelj, sukladno pozitivnim propisima i općem
aktu odredi tajnim, kao i svi podaci koje kao tajne javno tijelo ili druga pravna osoba priopći
Knjižnici.
Radnici Knjižnice dužni su čuvati podatke koji se smatraju tajnima bez obzira na način
saznanja o tim podacima ili pribavljanja odnosno stjecanja mogućnosti uvida u takve podatke.
Obveza čuvanja tajnih podataka traje i nakon prestanka radnog odnosa u Knjižnici, sukladno
pozitivnim propisima.

Članak 39.

Podatke koji su označeni kao tajni, može nadležnom tijelu priopćiti ravnatelj ili osoba koju on
za to ovlasti.

XIV. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 40.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Gradske knjižnice Županja od 30.
travnja 2019. godine.

Članak 41.

Opći akti Knjižnice uskladit će se s odredbama ovog Statuta u roku od tri mjeseca od
njegovog stupanja na snagu.

Do donošenja akata u smislu prethodnog stavka ovog članka, ostaju na snazi postojeći akti
Knjižnice, ako nisu u suprotnosti sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 42.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Knjižnice.
Županja, 6.listopada 2022.godine.

Utvrđuje se da je Gradsko vijeće Grada Županje na ovaj Statut dalo prethodnu suglasnost
Odlukom, KLASA:011-03/22-02/2 URBROJ: 2196-5-01-22-3 od 5.listopada 2022.godine.

Ravnatelj:
Ivana Nikolić, prof./dipl.knjižničar

Stavljeno na oglasnu ploču Knjižnice 6.listopada 2022.godine.
Statut stupio na snagu 14.listopada 2022.godine.